Обяви

Европейски съюзРазвитие на човешките ресурси

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА: „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

№ BG05M9OP001-1.003-0377-C01 - „Създаване на нови работни места във ВАРНЕНСКА ХАРТИЕНА БОРСА ООД”

БЕНЕФИЦИЕНТ:
ВАРНЕНСКА ХАРТИЕНА БОРСА ООД
адрес: гр. Варна, ЗПЗ БАЗА НОВА
e-mail: office@varnapaper.eu
Лице за контакт: Кристина Динчева
Тел.: 0888 61 36 76

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ВАРНЕНСКА ХАРТИЕНА БОРСА ООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

Предмет: Доставка на материали за информиране и публичност както следва:

1. Информационна табела – 1 бр. 2. Стикери – 12 бр. Описание на доставката: Доставка на материали за информиране и публичност със следните минимални изисквания: 1. Информационна табела (1 бр.) с размери 50х70 см., пълноцветен печат, на която да бъдат визуализирани:

♦ наименованието на проекта и главната му цел;
♦ емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз”; 
♦ наименованието на съфинансиращия фонд; 
♦ общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма; 
♦ общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; 
♦ начална и крайна дата на изпълнение на проекта.

2. Стикери (12 бр.) с размери 5х9 см, пълноцветен печат, самозалепващо се фолио, на които да бъдат визуализирани:

♦ номерът на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
♦ емблемата на ЕС;
♦ упоменаването „Европейски съюз”;
♦ наименованието на съфинансиращия фонд;
♦ общото лого за програмен период 2014-2020г.

Всички изработени и доставени материали за информиране и публичност трябва да отговарят на изискванията съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г. и действащото законодателство.

Място на изпълнение на доставката: гр. Варна

Срок на изпълнение на поръчката: до 20 календарни дни

Начин на плащане: 100% след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол

Прогнозна стойност: 660,00 лв. без ДДС

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да предоставят ценовите си предложения и автобиографии на имейл: office@varnapaper.eu

Краен срок за подаване на ценови предложения: до 04.11.2016г., 23:59.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-1.003-0377-C01 „Създаване на нови работни места във ВАРНЕНСКА ХАРТИЕНА БОРСА ООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

There are no products matching the selection.